19 Yēhéhuá shuō , shuí qù yǐnyòu Yǐsèliè wáng yà hā shàng Jīliè de là mò qù zhèn wáng ne . zhège jiù zhèyàng shuō , nàge jiù nàyàng shuō .