27 Mǐ gāi yǎ shuō , nǐ ruò néng píngān huí lái , nà jiù shì Yēhéhuá méiyǒu jiè wǒ shuō zhè huà le . yòu shuō , zhòng mín nǎ , nǐmen dōu yào tīng .