31 Chē bīng zhǎng kànjian Yuēshāfǎ biàn shuō , zhè bì shì Yǐsèliè wáng , jiù zhuǎn guō qù yǔ tā zhēng zhàn . Yuēshāfǎ yī hūhǎn , Yēhéhuá jiù bāngzhu tā , shén yòu gǎndòng tāmen líkāi tā .