2 Xiān jiàn Hānání de érzi yé hù chūlai yíngjiē Yuēshāfǎ wáng , duì tā shuō , nǐ qǐ dāng bāngzhu è rén , aì nà hèn è Yēhéhuá de rén ne . yīncǐ Yēhéhuá de fèn nù líndào nǐ .