17 Yóudà hé Yēlùsǎlĕng rén nǎ , zhè cì nǐmen búyào zhēng zhàn , yào bǎi zhèn zhàn zhe , kàn Yēhéhuá wèi nǐmen shīxíng zhĕngjiù . búyào kǒngjù , yĕ búyào jīng huáng . míngrì dāng chū qù yíng dí , yīnwei Yēhéhuá yǔ nǐmen tóng zaì .