23 Yīnwei Yàmén rén hé Móyē rén qǐlai , jī shā zhù Xīĕrshān de rén , jiāng tāmen miè jǐn . miè jǐn zhù Xīĕrshān de rén zhī hòu , tāmen yòu bǐcǐ zì xiāng jī shā .