14 Wǒ lièzǔ suǒ miè de guó , nàxiē shén zhōng shuí néng jiù zìjǐ de mín tuōlí wǒ shǒu ne . nándào nǐmen de shén néng jiù nǐmen tuōlí wǒ shǒu ma .