15 Suǒyǐ nǐmen búyào jiào Xīxījiā zhèyàng qī hǒng yòuhuò nǐmen , yĕ búyào xìn tā . yīnwei méiyǒu yī guó yī bāng de shén néng jiù zìjǐ de mín tuōlí wǒ shǒu hé wǒ lièzǔ de shǒu , hékuàng nǐmen de shén gèng bùnéng jiù nǐmen tuōlí wǒde shǒu .