17 Xīná jī lì yĕ xiĕ xìn huǐbàng Yēhéhuá Yǐsèliè de shén shuō , liè bāng de shén jì bùnéng jiù tāde mín tuōlí wǒ shǒu , Xīxījiā de shén yĕ bùnéng jiù tāde mín tuōlí wǒ shǒu le .