21 Yēhéhuá jiù chāiqiǎn yī gè shǐzhĕ jìnrù Yàshù wáng yíng zhōng , bǎ suǒ yǒu dà néng de yǒng shì hé guān zhǎng , jiāng shuaì jǐn dōu miè le . Yàshù wáng mǎn miàn Hán xiū dì huí dào bĕn guó , jìn le tā shén de miào zhōng , yǒu tā qīn/qéng shēng de érzi zaì nàli yòng dāo shā le tā .