3 Hǎi zhōuwéi yǒu yĕ guā ( yĕ guā yuánwén zuò niú ) de yàngshì , mĕi zhǒu shí guā , gōng yǒu liǎng xíng , shì zhù hǎi de shíhou zhù shang de .