12 Tāmen chū shèng suǒ de shíhou , gē chàng de Lìwèi rén Yàsà , Xīmàn , Yédùdùn , hé tāmende zhòng zǐ zhòng dìxiōng dōu chuān xìmábù yīfu , zhàn zaì tán de dōngbiān , qiāo bó , gǔ sè , tán qín , tóng zhe tāmen yǒu yī bǎi èr shí gè jìsī chuīhào .