22 Rén bì huídá shuō , shì yīncǐ dì de rén lí qì Yēhéhuá tāmen lièzǔ de shén , jiù shì lǐng tāmen chū Āijí dì de shén , qù qīnjìn bié shén , jìngbaì shìfèng tā , suǒyǐ Yēhéhuá shǐ zhè yīqiè zāihuò líndào tāmen .