11 Suǒluómén jiāng fǎlǎo de nǚér daì chū Dàwèi chéng , shang dào wèi tā jiànzào de gōng lǐ . yīn Suǒluómén shuō , Yēhéhuá yuē guì suǒ dào zhī chù dōu wèi shèng dì , suǒyǐ wǒde qī bùkĕ zhù zaì Yǐsèliè wáng Dàwèi de gōng lǐ .