16 Mín zaì yíng zhōng tīngshuō xīn lì beìpàn , yòu shā le wàng , gùcǐ Yǐsèliè zhòngrén dāng rì zaì yíng zhōng lì yuán shuaì àn lì zuò Yǐsèliè wáng .