34 Yà hā zaì wèi de shíhou , yǒu Bótèlì rén xī yī lè zhòng xiū Yēlìgē chéng . lì gēnjī de shíhou , sāng le zhǎngzǐ yà bǐ lán . ān mén de shíhou , sāng le yòu zǐ xī gē , zhēng rú Yēhéhuá jiè nèn de érzi Yuēshūyà suǒ shuō de huà .