14 Yīnwei Yēhéhuá Yǐsèliè de shén rúcǐ shuō , tán neì de miàn bì bú jiǎnshǎo , píng lǐ de yóu bì bù quē duǎn , zhídào Yēhéhuá shǐ yǔ jiàng zaì dì shàng de rìzi .