12 Kǒngpà wǒ yī líkāi nǐ , Yēhéhuá de líng jiù tí nǐ dào wǒ suǒ bù zhīdào de dìfang qù . zhèyàng , wǒ qù gàosu yà hā , tā ruò zhǎo bù zhaó nǐ , jiù bì shā wǒ . púrén què shì zì yòu jìngwèi Yēhéhuá de .