13 Yé xǐ bié shā Yēhéhuá zhòng xiānzhī de shíhou , wǒ jiāng Yēhéhuá de yī bǎi gè xiānzhī cáng le , mĕi wǔ shí rén cáng zaì yī gè dòng lǐ , ná bǐng hé shuǐ gōng yǎng tāmen , qǐ méiyǒu rén jiāng zhè shì gàosu wǒ zhǔ ma .