46 Yēhéhuá de líng ( yuánwén zuò shǒu ) jiàng zaì Yǐlìyà shēnshang , tā jiù shù shàng yào , bēn zaì yà hā qiántou , zhídào yé sī liè de chéng mén .