22 Nà xiān zhī lái jiàn yǐ sè liè wáng, duì tā shuō, nǐ dāng zì qiáng, líu xīn zěn yàng fáng bèi。 yīn wèi dào míng nián zhè shí hou, yà LÁN wáng bì shàng lái gōng jī nǐ。