42 Tā duì wáng shuō, YÉ hé huá rú cǐ shuō, yīn nǐ jiāng wǒ dìng yào miè jué dė rén fàng qù, nǐ dė mìng jìu bì dài tì tā dė mìng, nǐ dė mín yě bì dài tì tā dė mín。