25 Suǒluómén zaì shì de rìzi , cóng dàn dào Bièshìbā de Yóudà rén hé Yǐsèliè rén , dōu zaì zìjǐ de pútàoshù xià hé wúhuāguǒ shù xià ānrán jūzhù .