12 Yǐlìyà huídá shuō , wǒ ruò shì shén rén , yuàn huǒ cóng tiān shàng jiàng xià lái , shāo miè nǐ hé nǐ nà wǔ shí rén . yúshì shén de huǒ cóng tiān shàng jiàng xià lái , shāo miè wǔ shí fú zhǎng hé Tānà wǔ shí rén .