13 Wáng dì sān cì chāiqiǎn yī gè wǔ shí fú zhǎng , daìlǐng wǔ shí rén qù . zhè wǔ shí fú zhǎng shàng qù , shuāng xī guì zaì Yǐlìyà miànqián , āi qiú tā shuō , shén rén nǎ , yuàn wǒde xìngméng hé nǐ zhè wǔ shí gè púrén de xìngméng zaì nǐ yǎnqián kàn wéi bǎoguì .