18 Tā xíng Yēhéhuá yǎn zhōng kàn wéi è de shì , zhōng shēn bù líkāi ní bā de érzi Yéluóbōān shǐ Yǐsèliè rén xiàn zaì zuì lǐ de nà zuì .