5 Yēhéhuá jiàng zāi yǔ wáng , shǐ tā zhǎngdà má fēng , zhídào sǐ rì , tā jiù zhù zaì biéde gōng lǐ . tāde érzi Yuētǎn guǎnlǐ jiā shì , zhìlǐ guó mín .