10 Nǐmen duì Yóudà wáng Xīxījiā rúcǐ shuō , búyào tīng nǐ suǒ yǐkào de shén qī hōng nǐ shuō , Yēlùsǎlĕng bì bú jiāo zaì Yàshù wáng de shǒu zhōng .