32 Suǒyǐ , Yēhéhuá lún Yàshù wáng rúcǐ shuō , tā bì bùdé lái dào zhè chéng , yĕ bú zaì zhèlǐ shè jiàn , bùdé ná dùnpái dào chéng qián , yĕ bù zhú lĕi gōng chéng .