We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
8 Là bǎi shā jī huí qù , zhēng yùjiàn Yàshù wáng gōngdǎ Lìná , yuánlái tā zǎo tīngjian Yàshù wáng bá yíng líkāi Làjí .