13 Xīxījiā tīng cóng shǐzhĕ de huà , jiù bǎ tā bǎo kù de jīnzi , yínzi , xiāngliào , guìzhòng de gāo yóu , hé tā wǔ kù de yīqiè jūn qì , bìng tā suǒyǒude cáibǎo , dōu gĕi tāmen kàn . tā jiā zhōng hé tā quán guó zhī neì , Xīxījiā méiyǒu yíyàng bù gĕi tāmen kàn de .