5 Nǐ huí qù gàosu wǒ mín de jūn Xīxījiā shuō , Yēhéhuá nǐ zǔ Dàwèi de shén rúcǐ shuō , wǒ tīngjian le nǐde dǎogào , kànjian le nǐde yǎnleì , wǒ bì yīzhì nǐ . dào dì sān rì , nǐ bì shàng dào Yēhéhuá de diàn .