6 Wǒ Bìjiā zēng nǐ shí wǔ nián de shòushu , bìngqiĕ wǒ yào jiù nǐ hé zhè chéng tuōlí Yàshù wáng de shǒu . wǒ wèi zìjǐ hé wǒ púrén Dàwèi de yuángù , bì bǎohù zhè chéng .