2 Mǎnáxī xíng Yēhéhuá yǎn zhōng kàn wéi è de shì , xiàofǎ Yēhéhuá zaì Yǐsèliè rén miànqián gǎn chū de waìbāngrén suǒ xíng kĕ zēng de shì .