1 Yuēxīyà dēng jī de shíhou nián bā suì , zaì Yēlùsǎlĕng zuò wáng sān shí yī nián . tā mǔqin míng jiào yé dǐ dà , shì Bōsī jiā rén Yàdàyǎ de nǚér .