20 Wǒ bì shǐ nǐ píng píngān ān dì guī dào fùnmù dào nǐ lièzǔ nàli . wǒ yào jiàng yǔ zhè dì de yīqiè zāihuò , nǐ yĕ bù zhì qīnyǎn kànjian . tāmen jiù huí fù wáng qù le .