19 Cóng qián Yǐsèliè zhū wáng zaì sǎ Mǎlìyà de chéngyì jiànzhù qiū tán de diàn , rĕ dòng Yēhéhuá de nùqì , xiànzaì Yuēxīyà dōu feì qù le , jiù rú tā zaì Bótèlì suǒ xíng de yìbān .