2 Wáng hé Yóudà zhòngrén yǔ Yēlùsǎlĕng de jūmín , bìng jìsī , xiānzhī , hé suǒyǒude bǎixìng , wúlùn dà xiǎo , dōu yītóng shàng dào Yēhéhuá de diàn . wáng jiù bǎ Yēhéhuá diàn lǐ suǒ dé de yuē shū niàn gĕi tāmen tīng .