4 Wáng fēnfu Dàjìsī Xīlèjiā hé fù jìsī , bìng bǎ mén de , jiāng nà wèi bāLìhé yà shĕ là , bìng tiān shàng wàn xiàng suǒ zào de qìmǐn , dōu cóng Yēhéhuá diàn lǐ bān chūlai , zaì Yēlùsǎlĕng waì Jílúnxī páng de tiánjiān shāo le , bǎ huī ná dào Bótèlì qù .