5 Cóng qián Yóudà liè wáng suǒ lì baì ǒuxiàng de jìsī , zaì Yóudà chéngyì de qiū tán hé Yēlùsǎlĕng de zhōuwéi shāoxiāng , xiànzaì wáng dōu feì qù , yòu feì qù xiàng bāLìhé rì , yuè , xíng xīng ( huò zuò shí èr gōng ) , bìng tiān shàng wàn xiàng shāoxiāng de rén .