We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
9 Dànshì qiū tán de jìsī bù dēng Yēlùsǎlĕng Yēhéhuá de tán , zhǐ zaì tāmen dìxiōng zhōngjiān chī wú jiào bǐng .