13 Bābǐlún wáng jiāng Yēhéhuá diàn hé wánggōng lǐ de bǎowù dōu ná qù le , jiāng Yǐsèliè wáng Suǒluómén suǒ zào Yēhéhuá diàn lǐ de jīnqì dōu huǐhuaì le , zhēng rú Yēhéhuá suǒ shuō de .