8 Yuē Yǎjīn dēng jī de shíhou nián shí bā suì , zaì Yēlùsǎlĕng zuò wáng sān gè yuè . tā mǔqin míng jiào ní hù shī tā , shì Yēlùsǎlĕng rén Yǐlìnádān de nǚér .