13 Yǐlìshā duì Yǐsèliè wáng shuō , wǒ yǔ nǐ hé gān . qù wèn nǐ fùqin de xiānzhī hé nǐ mǔqin de xiānzhī ba . Yǐsèliè wáng duì tā shuō , búyào zhèyàng shuō , Yēhéhuá zhāo jù wǒmen zhè sān wáng , nǎi yào jiāo zaì Móyē rén de shǒu lǐ .