14 Yǐlìshā shuō , wǒ zhǐ zhe suǒ shìfèng yǒngshēng de wàn jūn Yēhéhuá qǐshì , wǒ ruò bú kàn Yóudà wáng Yuēshāfǎ de qíngmian , bì bù lǐ nǐ , bù gù nǐ .