27 Biàn jiāng nà yīngdāng jiēxù tā zuò wáng de zhǎngzǐ , zaì chéng shàng xiàn wèi Fánjì . Yǐsèliè rén zāoyù Yēhéhuá de dà nù ( huò zuò zhāo rén tòng hèn ) , yúshì sān wáng líkāi Móyē wáng , gè huí bĕn guó qù le .