7 Qián xíng de shíhou , chāi rén qù jiàn Yóudà wáng Yuēshāfǎ , shuō , Móyē wáng beìpàn wǒ , nǐ kĕn tóng wǒ qù gōngdǎ Móyē ma . tā shuō , wǒ kĕn shàng qù , nǐ wǒ bù fèn bǐcǐ , wǒde mín yǔ nǐde mín yíyàng , wǒde mǎ yǔ nǐde mǎ yíyàng .