38 Yǐlìshā yòu lái dào Jíjiǎ , nà dì zhēng yǒu jīhuāng . xiānzhī méntǔ zuò zaì tā miànqián , tā fēnfu púrén shuō , nǐ jiāng dà guō fàng zaì huǒ shàng , gĕi xiānzhī méntǔ aó shāng .