8 Yī rì , Yǐlìshā zǒu dào shū niàn , zaì nàli yǒu yī gè dà hù de fùrén qiáng liú tā chī fàn . cǐ hòu , Yǐlìshā mĕi cóng nàli jīngguò jiù jìn qù chī fàn .