13 Hā xuē shuō , nǐ púrén suàn shénme , bú guō shì yī tiaó gǒu , yān néng xíng zhè dà shì ne . Yǐlìshā huídá shuō , Yēhéhuá zhǐshì wǒ , nǐ bì zuò Yàlán wáng .